จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1212,63411,50624,152
เดินเท้า--10287189
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-86,7574,35811,123
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-45,7727,05312,829
จักรยานยืมเรียน--3811
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7335831,316
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเดินเท้า--13215
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--411232643
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--309349658
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจักรยานยืมเรียน-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6573138
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเดินเท้า--2-2
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--482472
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--154964
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจักรยานยืมเรียน-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,2811,2232,504
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเดินเท้า---55
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--297195492
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9841,0232,007
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจักรยานยืมเรียน-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,1521,2532,405
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า--6814
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6515301,181
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4957151,210
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7607241,484
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเดินเท้า--7-7
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--397224621
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--356500856
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจักรยานยืมเรียน-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9791,0462,025
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเดินเท้า--32023
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7694811,250
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--207545752
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจักรยานยืมเรียน-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--13672208
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเดินเท้า--314
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--642589
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6945114
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจักรยานยืมเรียน---11
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--13183214
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเดินเท้า--4-4
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11342155
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--134154
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจักรยานยืมเรียน--1-1
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7816431,424
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเดินเท้า--426
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--524324848
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--253317570
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจักรยานยืมเรียน-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--12267189
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเดินเท้า--1-1
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--30939
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9158149
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจักรยานยืมเรียน-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--364402766
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเดินเท้า--415
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--206142348
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--154258412
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจักรยานยืมเรียน---11
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8727114
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเดินเท้า--2-2
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--782199
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7613
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจักรยานยืมเรียน-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11770187
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า--224
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7428102
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--414081
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--566407973
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า--415
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--374194568
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--187212399
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน--1-1
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8270152
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า---11
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--512980
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--314071
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--181836
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเดินเท้า-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--13922
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5914
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจักรยานยืมเรียน-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--302757
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเดินเท้า-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--241539
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--61218
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมจักรยานยืมเรียน-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--423981
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า--112
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--341448
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--72431
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--183187370
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เดินเท้า--123
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9663159
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--85122207
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จักรยานยืมเรียน--1-1
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--126100226
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เดินเท้า--112
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11077187
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--152237
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จักรยานยืมเรียน-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--652691
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เดินเท้า-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--441256
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--211334
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จักรยานยืมเรียน---11
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--464187
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เดินเท้า--1-1
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--332154
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--122032
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จักรยานยืมเรียน-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--423308731
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า--4812
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--18897285
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--231203434
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12431772
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เดินเท้า--15116
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-815528
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4131128
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จักรยานยืมเรียน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,2351,1912,426
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า--101222
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--458390848
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7677881,555
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน---11
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7650126
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเดินเท้า-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--672996
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--92029
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจักรยานยืมเรียน---11
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6458601,505
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เดินเท้า--7411
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--257299556
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--381555936
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จักรยานยืมเรียน---22
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9537601,713
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เดินเท้า--178
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--342260602
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6104931,103
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จักรยานยืมเรียน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1,3931,1392,532
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเดินเท้า--6814
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9895671,556
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--398563961
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจักรยานยืมเรียน---11
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT